Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydávány obchodní společností SOIRIS s.r.o. , IČ: 25691031, se sídlem Pavrovského 2446/4, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 61544 (dále též „SOIRIS“).

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi námi jako poskytovatelem služeb a Vámi jako jejich objednatelem a odběratelem. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy uzavírané mezi námi a Vámi ohledně poskytnutí služeb (školení, workshop, webinář a další služby dle naší aktuální nabídky), ať již je smlouva uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-mail, on-line objednávky, pomocí přístupu na stránky apod.) nebo v písemné formě. Okamžikem učinění Vaší objednávky jste vázáni těmito obchodními podmínkami a potvrzujete, že jste se s jejich obsahem seznámili, bez výhrad je akceptujete a s nimi souhlasíte.


II. Objednání služeb

2.1. Vyberte požadované služby z naší nabídky, řádně vyplňte objednávkový formulář a objednávku odešlete. Objednávka je odesílána prostřednictvím rozhraní na webové stránce. Před odesláním objednávky řádně zkontrolujte její obsah a správnost Vámi uvedených údajů. V případě, že uvedete jakékoliv nesprávné, neúplné, nepravdivé, nebo zavádějící údaje, neodpovídáme za přijetí objednávky ani za její splnění.


2.2. Po odeslání objednávky Vám potvrdíme její přijetí formou emailové zprávy, telefonicky, osobně nebo jiným způsobem. Tímto potvrzením není ještě objednávka z naší strany akceptována a nevzniká závazek k jejímu splnění. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. O přijetí (akceptaci) objednávky z naší strany budete informováni další samostatnou zprávou nebo potvrzením. Smlouva je uzavřena až okamžikem připsání úhrady ceny za danou službu na bankovní účet SOIRIS.


2.3. Nejpozději 4 (čtyři) pracovní dny před sjednaným začátkem našeho plnění jste povinni nám poskytnout veškeré podklady a informace, které jsou nezbytné k řádnému poskytnutí objednaných služeb. V opačném případě neodpovídáme za zpoždění, nemožnost poskytnutí služeb nebo neúplné plnění oproti obsahu objednávky.

III. Omezení rozsahu

3.1. V zájmu co nejkvalitnějšího poskytování našich služeb si vyhrazujeme právo omezit rozsah osob, jimž budou služby poskytovány (zejména počet účastníků seminářů, workshopů apod.), jakož i právo neakceptovat veškeré učiněné objednávky. V případě, že okolnosti nezávislé na naší vůli znemožní nebo omezí možnost poskytnutí našich služeb uvedených v potvrzené objednávce, budeme Vás včas informovat k projednání náhradního řešení nebo ke zrušení objednávky.

3.2. V případě jakéhokoliv nevhodného chování účastníka semináře, workshopu, atp. nebo osoby, jíž jsou služby poskytovány, v jehož důsledku by byl ohrožen nebo omezen řádný průběh školení nebo poskytování služeb nebo by byl ohrožen majetek a zdraví zúčastněných osob, je zástupce SOIRIS s.r.o., oprávněn takovou osobu okamžitě a bez jakékoliv náhrady vykázat. Povinnost uhradit sjednanou cenu služeb tím zůstává nedotčena.


IV. Storno poplatky

4.1. Zrušení objednané služby, která probíhá jiným způsobem než on-line, je možné pouze písemně či prokazatelně emailem a za následujících podmínek:

4.1.1. bezplatné storno přijímáme 14 kalendářních dnů před realizací aktivity (např. školení, seminář, atd.),

4.1.2 v případě zrušení účasti v rozmezí 14 až 8 kalendářních dnů před zahájením realizace, je účtován poplatek ve výši 40 % z ceny školení,

4.1.3 v případě zrušení účasti v rozmezí 7 až 3 kalendářní dny před zahájením realizace, je účtován poplatek ve výši 85 % z ceny objednané služby.

4.1.4 V případě zrušení v rozmezí 2 kalendářní dny před zahájením realizace nebo přímo den realizace je účtován poplatek ve výši 100% z ceny objednané služby.

4.1.5 Společnost SOIRIS má kdykoliv právo storno poplatek z opodstatněných důvodů prominout.

4.2. Objednavatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže služba již proběhla (tedy jestliže již absolvoval seminář, anebo obdržel odkaz na nahraný seminář, na který se mohl podívat).

4.3. V případě neúčasti na kurzu nebo školení bez předchozí písemné žádosti o storno, ztrácí objednavatel nárok na vrácení poplatku za školení, resp. objednavateli bude účtována cena školení v plné výši.

4.4. Na kurz nebo školení je možné vyslat náhradníka s tím, že identita náhradníka a nahrazovaného účastníka nám musí být oznámena nejpozději 2 hodiny před zahájením školení. V případě vyslání náhradníka, nebude účtován storno poplatek.


V. Cena služeb a splatnost

5.1. Cena služeb je uvedena přímo na webových stránkách https://icodico.cz/dun

5.2. V případě některých specifických služeb je cena závislá na specifikách objednávky, v takovém případě Vám bude taková cena mimo kritéria aktuálního ceníku sdělena v námi odeslané zprávě s vyžádáním její akceptace z Vaší strany do 5 pracovních dnů. V případě, že neobdržíme od Vás potvrzení o souhlasu s takovou cenou do 5 pracovních dnů od odeslání zprávy, považuje se objednávka za stornovanou a nevzniká povinnost k jejímu plnění ani k úhradě ceny.

5.3. Ceny jsou uváděny v českých korunách bez DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

5.4. Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s cenou uvedenou v nabídce nebo ceníku pro objednávanou službu.

5.5. Cena je splatná na základě faktury se splatností 3 až 14 kalendářních dní, dle uvedení na faktuře. V případě on-line seminářů je cena splatná při zaslání objednávky, a to bezhotovostně prostřednictvím bankovního systému.

5.6. SOIRIS je povinna vystavit řádný doklad k úhradě (fakturu) ve lhůtě a s náležitostmi vyžadovanými platnými právními předpisy. Doklad Vám bude odeslán na adresu uvedenou ve Vaší objednávce, nebude-li výslovně sjednáno jinak.

5.7. V případě seminářů, které se nekonají online, cena bude uhrazena bankovním převodem na účet SOIRIS uvedený ve faktuře, nedohodnou-li se smluvní strany v souladu s platnými právními předpisy jinak. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na náš účet. V případě seminářů, které se konají online, je cena splatná při zaslání objednávky, a to bezhotovostně prostřednictvím bankovního systému.


VI. Ochrana osobních údajů

6.1. Osobní údaje shromažďujeme v nezbytném rozsahu pro řádné poskytnutí služeb obchodu (jméno, příjmení, adresu, adresu místa dodání,
telefon a emailové spojení, další osobní údaje vyplývající ze specifik požadovaných služeb nebo školení).

6.2. Odesláním objednávky vyslovujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, svůj výslovný souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci , a to až do doby písemného odvolání takového souhlasu. Zavazujeme se nezpřístupnit osobní údaje žádné další osobě, která se přímo nepodílí na poskytování služeb nebo objednaných plnění. Dále se zavazujeme zabezpečit databázi s osobními údaji proti zneužití.

6.3. SOIRIS informuje tímto objednatele o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že osoba poskytující své osobní údaje má právo přístupu k nim, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 v případě, že zjistí, že SOIRIS porušuje své povinnosti vyplývající z tohoto zákona a má také právo požadovat zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidací svých osobních údajů, a to bezplatně.

6.4. Objednatel potvrzuje, že byl námi coby správcem osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Objednatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

6.5. Objednatel rovněž souhlasí ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Objednatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, může kdykoli odvolat formou písemné informace na adrese sídla SOIRIS nebo e-mailové adrese info@icodico.cz

6.6. Berete na vědomí, že poskytování osobních údajů o účastnících školení, seminářů, apod. podléhá podmínkám stanoveným zákonem o ochraně osobních údajů, a že některé údaje Vám, jako objednateli, můžeme sdělit, pouze pokud nám k tomu dotčených subjekt údajů udělí svůj souhlas. Za neposkytnutí takového souhlasu a následné neposkytnutí takových osobních údajů neneseme žádnou odpovědnost.

VII. Rozhodné právo a soudní příslušnost

7.1. Veškeré právní vztahy vyplývající z Vaší objednávky, smlouvy, těchto podmínek, našeho plnění nebo porušení či nedodržení závazků z naší nebo Vaší strany se řídí českým právem.

7.2. Pro veškeré spory se tímto sjednává místní příslušnost soudu příslušného dle sídla společnosti SOIRIS.

VIII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je uvedena v samostatném dokumentu, který je dostupný na webové stránce https://icodico.cz/ooudun

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto podmínky ve spojení s objednávkou, kterou činíte, představují dohodu o obsahu smlouvy o poskytnutí našich služeb. Stane-li se některá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.


Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne: 20.8.2021